croisires-phare-port-saint-nazaire-m-leduc.jpgCroisière découverte + phare
©Maelwenn Leduc

Wettelijke vermeldingen

Gelieve de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze website aandachtig te lezen, voordat u de webpagina’s raadpleegt. U kunt tevens onze algemene verkoopvoorwaarden downloaden. Door verbinding te maken met deze website accepteert u zonder voorbehoud onderhavige gebruiksvoorwaarden. Overeenkomstig artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake het vertrouwen in de digitale economie, zijn verantwoordelijk voor onderhavige website www.saint-nazaire-tourisme.nl:

Website-editor:

Saint-Nazaire Agglomération Tourisme
Hoofd redactie: Saint-Nazaire Agglomération Tourisme
3 bd de la Légion d’Honneur – BP 173 – 44613 SAINT-NAZAIRE cedex
Telefoon: +33 (0)2 28 54 08 08 – Fax: +33 (0)2 28 54 96 00
E-mail: visite@saint-nazaire-tourisme.com
Website: www.saint-nazaire-tourisme.nl

Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – SPL met een kapitaal van € 250.000 – RCS Saint-Nazaire 828 620 831 – SIRET 828 620 831 00010 – APE 7990Z – TVA FR 49 828620831 – Financiële waarborg APST – Registratienr. van het Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours: IM044170008.

Hosting:

OVH – Website: www.ovh.com

Ontwikkeling:

Raccourci – Internetbureau

Gebruiksvoorwaarden:

Deze website (www.saint-nazaire-tourisme.nl) is beschikbaar in verschillende internettalen (HTML, HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz.) voor een betere gebruikerservaring en een prettiger grafisch ontwerp. Wij raden u aan om moderne browsers te gebruiken zoals Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz. De wettelijke vermeldingen zijn gegenereerd op de website voor het genereren van wettelijke vermeldingen die wordt aangeboden door Welye.

Saint-Nazaire Agglomération Tourisme stelt alles in het werk om te zorgen voor betrouwbare informatie en betrouwbare updates van haar websites. Desalniettemin is het mogelijk dat zich fouten of hiaten voordoen. De internetgebruiker moet dan ook nagaan of de verschafte informatie juist is en eventuele wijzigingen die hij van nut acht voor de website melden. Saint-Nazaire Agglomération Tourisme is in geen geval aansprakelijk voor het gebruik van deze informatie en voor eventuele directe of indirecte schade die hieruit voort zou kunnen vloeien.

Cookies: de website www.saint-nazaire-tourisme.nl kan u vragen om cookies te accepteren die nodig zijn voor statistische doeleinden en de weergave. Een cookie is een gegeven dat op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de website die u bezoekt. Het bevat verschillende data die op uw computer worden opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat door een server kan worden gelezen en opgeslagen. Sommige delen van deze website kunnen niet correct functioneren zonder de aanvaarding van cookies.

Hyperlinks: de websites bevatten mogelijk links naar andere websites of andere bronnen op internet. Saint-Nazaire Agglomération Tourisme beschikt over geen enkele mogelijkheid om deze websites met een link naar haar websites te controleren. Saint-Nazaire Agglomération Tourisme kan niet instaan voor de beschikbaarheid van de betreffende externe websites en bronnen of deze garanderen. Saint-Nazaire Agglomération Tourisme kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze externe websites of bronnen, en in het bijzonder uit de informatie, producten of diensten die deze aanbieden, of uit het gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De aan dit gebruik verbonden risico’s vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker, die gebonden is aan hun gebruiksvoorwaarden.

Gebruikers, abonnees en bezoekers van de websites van de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme mogen geen hyperlinks naar deze website plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.

Indien een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar een van de websites van de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme wenst te plaatsen, dient hij een e-mail te sturen via de website waarin hij zijn verzoek om een hyperlink te plaatsen uiteenzet. Saint-Nazaire Agglomération Tourisme behoudt zich het recht voor om een hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder deze beslissing te hoeven rechtvaardigen.

Verstrekte diensten:

Alle activiteiten en gegevens van het bedrijf zijn te vinden op onze website www.saint-nazaire-tourisme.nl.

Saint-Nazaire Agglomération Tourisme streeft ernaar om op de website www.saint-nazaire-tourisme.nl zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. De informatie op de website www.saint-nazaire-tourisme.nl is niet uitputtend en de foto’s zijn niet contractueel. Ze worden verschaft onder voorbehoud van eventuele wijzigingen aangebracht na hun online publicatie. Bovendien wordt alle op de website www.saint-nazaire-tourisme.nl vermelde informatie uitsluitend ter indicatie gegeven en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.

Contractuele beperking m.b.t. de gegevens:

De informatie op deze website is zo nauwkeurig mogelijk en de website wordt op verschillende tijdstippen in het jaar bijgewerkt, maar kan desalniettemin onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Indien u een fout of onvolkomenheid opmerkt of de indruk hebt dat er een defect optreedt, gelieve dit dan per e-mail te melden aan visite@saint-nazaire-tourisme.com, waarbij u het probleem zo nauwkeurig mogelijk beschrijft (webpagina die het probleem veroorzaakt, type computer en gebruikte browser, enz.).

Het downloaden van content gebeurt op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Saint-Nazaire Agglomération Tourisme kan dientengevolge niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van content. Bovendien verbindt de gebruiker van de website zich ertoe de website te bezoeken met behulp van recente apparatuur, vrij van virussen en met een bijgewerkte browser van de laatste generatie.

Saint-Nazaire Agglomération Tourisme kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hyperlinks die in het kader van onderhavige website worden geplaatst naar andere bronnen op internet.

Intellectueel eigendom:

Alle inhoud van de website www.saint-nazaire-tourisme.nl, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, grafische elementen, tekst, video’s, animaties, geluid, logo’s, gif-bestanden en pictogrammen, alsmede de opmaak daarvan, zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf, met uitzondering van handelsmerken, logo’s en content die eigendom zijn van andere partnerbedrijven of auteurs.

Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Saint-Nazaire Agglomération Tourisme. Deze weergave of reproductie, op welke wijze dan ook, vormt een inbreuk op de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la propriété intellectuelle. Het niet-naleven van dit verbod vormt een inbreuk die kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder. Bovendien kunnen de eigenaars van de gekopieerde content juridische stappen tegen u ondernemen.

Credits foto’s: A. Klose / M. Leduc / J.C. Lemée / A. Bocquel / D. Macel / B. Biger / G. Musso / C. Raynaud de Lage / R. Barthelet / V. Bauza / G. Landry / M. Launay / C. Robert / Collectie Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – Ecomusée.

Declaratie bij het CNIL:

Overeenkomstig de wet 78-17 van 6 januari 1978 inzake gegevensverwerking, bestanden en vrijheden (gewijzigd door de wet 2004-801 van 6 augustus 2004 inzake de bescherming van natuurlijke personen in het kader van de verwerking van persoonsgegevens), is voor deze website een declaratie nr. 2025514 ingediend bij het CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés – www.cnil.fr).

Geschillen:

Onderhavige voorwaarden van de website www.saint-nazaire-tourisme.nl worden geregeld door het Franse recht en eventuele onenigheden of geschillen, voortvloeiend uit de interpretatie of uitvoering van deze voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waarvan de maatschappelijke zetel van de onderneming afhangt. De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Frans.

Persoonlijke gegevens:

In het algemeen bent u niet verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u onze website www.saint-nazaire-tourisme.nl bezoekt.

Er zijn echter enkele uitzonderingen op dit beginsel. Voor bepaalde diensten die door onze website worden aangeboden, is het mogelijk dat u ons bepaalde gegevens moet verstrekken, waaronder: uw naam, functie, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het formulier invult dat online, in de rubriek ‘contact’, wordt aangeboden. U kunt in alle gevallen weigeren om uw persoonlijke gegevens te verstrekken. In dat geval kunt u geen gebruik maken van de betreffende diensten van de website, zoals informatie over ons bedrijf aanvragen, of onze nieuwsbrieven ontvangen.

Tot slot kunnen wij automatisch bepaalde informatie over u verzamelen wanneer u eenvoudigweg op onze website surft, waaronder: informatie over het gebruik van onze website, zoals de locaties die u bezoekt en de diensten die u raadpleegt, uw IP-adres, uw browsertype en de verbindingsduur. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aangeboden diensten te verbeteren. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de (Franse) wet van 1 juli 1998, omzetting van de richtlijn 96/9/EG van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Sluiten